تعمیرگاه مرکزی

سپاهان لیفتر

خدمات قابل ارائه در تعميرگاه مرکزي شرکت سپاهان ليفتر
اين خدمات جهت دستگاههائي که در محل مشتري قابل تعمير نباشند و تعميرات آنها نياز به تجهيزاتي داشته باشد که قابل انتقال به محل مشتري نباشد و همچنين دستگاههائي که نياز به بازسازي کامل (اورهال) دارند در تعميرگاه مرکزي ارائه ميگردد که شامل موارد زير است:
1-تعميرات اساسي موتور و گريبکس
2-تعميرات اساسي سيستم هيدروليک و بازسازي دکل و تعويض قطعات اصلي آنها شامل جکها-شير هيدروليک –پمپ هيدروليک-نشيمنگاه ياتاقانهاي دکل و نيز بازسازي کرييج که نياز به دستگاههاي تراشکاري و جوشکاري و فيکسچرهاي مربوطه دارند که امکان انتقال آنها به محل مشتري وجود ندارد
3-تعمير اساسي اکسل فرمان و شير فرمان
4-تعمير کامل سيستم ترمز و پمپ ترمز
5-انجام کامل سرويسهاي مورد نياز دستگاه و تعمير استارت- دينام- رادياتور
6-رنگ آميزي کامل دستگاه بانضمام سند بلاست و شات بلاست قسمتهاي مورد نياز آن
7-سيم پيچي موتورهاي الکتريکي در صورت نياز
8-تعمير قطعات برقي شامل بردهاي الکترونيکي دستگاهها – پانل داشبورتها-دسته سيمها و غيره

متقاضیان ميتوانند از طريق تلفن و يا فکس و يا با تکميل فرم تعميرات خود را به مسئول تعميرات شرکت ارائه داده و پس از هماهنگي لازم نسبت به ارسال دستگاه به تعمیرگاه مرکزی اقدام نمایند.

error: Content is protected !!