• مشخصات لاستیک

  • مشخصات نماینده

  • مشخصات مصرف کننده نهایی

  • دیگر بخش ها

آدرس و شماره تماس کلیه نمایندگان شرکت و همچنین دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش لاستیک و تیوب در سایت اینترنتی و کتابچه راهنمای
مشتریان درج شده است.
عرضه کارت بدون مهر و امضا فاقد اعتبار است.

 شرایط ضمانت:
1- کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش لاستیک و تیوب مندرج در بخش مستندات و قوانین سامانه رعایت میگردد.
2- لاستیکهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت 5سال توسط شرکت ضمانت میگردند.
3- تیوبهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت 3سال توسط شرکت ضمانت میگردند.
4- جهت جبران خسارت محصولات آسیب دیده با ارائه این کارت به نمایندگان این شرکت در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از بازدید توسط کارشناسان شرکت و تأیید
عیب ناشی از تولید و ایراد ذاتی لاستیک/ تیوب مطابق آیین نامه لاستیکهای خسارتی، پس از کسر میزان کارکرد نسبت به پرداخت خسارت یا تعویض اقدام خواهد شد

مواردی که شامل ضمانت نمی گردد:
آسیب های ناشی از حرکت در حالت کم بادی و پنچری، سرعت غیر مجاز، بار اضافه، برخورد با
موانع، تماس با مواد شیمیایی و استفاده از رینگهای غیر استاندارد.
متلاشی شدن ناحیه طوقه در اثر سوختگی ناشی از داغ شدن کاسه چرخ (به علت ترمزهای
پیاپی یا تاب داشتن کاسه چرخ).
سایش های یکطرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها.
استفاده از لاستیک غیرهمسان در یک محور از لحاظ سایز، عمق آج و نوع طرح آج لاستیک.
خراشیدن دیواره یا کندگی آج لاستیک به علت حرکت در جادههای غیر استاندارد.
آسیب دیدگی ناحیه طوقه به علت رینگ کردن غیر استاندارد.
لاستیک هایی که توسط مصرفکننده تعمیر و یا روکش شده است.
لاستیک هایی که آج باقیمانده آنها کمتر از شاخص TWIباشد. (این شاخص برای لاستیک های
سواری 1.6میلیمتر میباشد.

error: Content is protected !!