لیفتراک برقی80 ولت SEM 20/25/30/35

این لیفتراک به لحاظ نوع کارکرد فاقد فنر بندی است و با توجه به محل کار ، به خصوص بین قفسه بندی انبارها و همچنین حمل بار سنگین که با خطر همراه است، راننده باید دید خوبی نسبت به اطراف داشته باشد تا هم قابلیت حرکت دقیق در حداقل مکان را داشته باشد و هم از خطرات احتمالی جلوگیری شود. بدین منظور در طراحی لیفتراک های تولیدی سپاهان لیفتر حداکثر راحتی و ایمنی راننده و افرادی که در محیط کار لیفتراک تردد دارند و سلامت بار مدنظر قرار گرفته است.

error: Content is protected !!