صنعت همراه با نو آوری های فنی در جهت گسترش اقتصادی هر کشوری نقش و جایگاهی ویژه دارد.امروزه یکی از شاخص های اصلی سنجش توسعه یافتگی کشور ها

، توسعه بخش صنعت از جنبه های اقتصاد ملی و منطقه ای  و بین المللی است. پویایی، قدرت و پایایی اقتصادی این بخش ، موتور محرکه ای غیر قابل انکار در

توسعه دیگر بخش های اقتصادی و در واقع عاملی تعیین کننده در پیشرفت های اجتماعی علمی ، فرهنگی و حتی سیاسی است.